Dětský domov Zašová, IČO: 60990597, adresa: Zašová 172,PSČ 756 51  je příspěvkovou organizací  Zlínského kraje, který je jeho zřizovatelem.

V rámci zajišťování svých činností provádí příspěvková organizace, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro účely zajištění péče o děti  z nařízenou ústavní výchovou.

Informace o zpracování osobních údajů:

  1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.
  2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.
  3. Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
  4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
  5. Pokud DD Zašová zpracovává Vaše osobní údaje máte právo:

a. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům  ,

b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u příspěvkové organizace jsou nepřesné),

c. požadovat vymazání osobních údajů , popř. požadovat omezení jejich zpracování,

d. vznést námitku proti zpracování osobních údajů   

  • Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
  • Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
  • Funkci pověřece pro ochranu osobních údajů vykonává:

  Lenka Jurajdová, tel.: 571 634 026

 e-mail: info@ddzasova.cz,  ID datové schránky: t6yvg2c