Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

6. března 2020 | Aktuality

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle S 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.”), nařizuje postupem podle S 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVlD-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

l.

Všem pořadatelům hromadných akcí na území České republiky s předpokládanou účastí nad 5 000 osob denně se nařizuje oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici

v případě akcí konaných do 18. 3. 2020 včetně bezodkladně, v případě akcí konaných od 19. 3. 2020 nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem zahájení akce, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. V oznámení je nutné uvést bližší specifikaci akce, včetně délky trvání akce, cílové skupiny účastníků, jejich národnostního složení, věku a způsobu dopravy.

Il.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Str 1 z 2

č.j.: MZDR 9826/2020/NH

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVlD-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2

v Evropě.

Předmětem opatření je získání nezbytných informací o pořádání hromadných akcí s předpokládanou návštěvností nad 5 000 osob denně pro potřebu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení rizika v souvislosti s výskytem onemocnění COVlD-19. Hromadné akce představují vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny pořadatele hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 5 000 osob denně.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVlD-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVlD-19, a proto dnem nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA ministr zdravotnictví