Výzva obyvatelům a institucím Zlínského kraje.

5. března 2020 | Aktuality

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

se sídlem ve Zlíně

Havličkovo nábřeżi 600, 760 01 Zlin

Tel.. 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz: ID: xwsa17r

VÝZVA OBYVATELŮM A INSTITUCiM ZLiNSKÉHO KRAJE

Vznłecem R epioemłojog,LKe situace ve łełnoďién koronavirem (COVlD-2tY9) v CesKé repuöl.ce apeluje Krajská hygienická stamce Ziłnskeno kraje se sidlem ve Zlině na všechny obyvatele a instituce Zlinského kraje aoy s veškerou svou zodpovécnosti učinili vše pro 10 aby se podar IO :nožnernu předpoKžauanemu) v,veceneho v.ru mez

CO léJ1 t Šiř el 11 t la : I!” lil l‘

Krajska nygłenłcna stanłce Ziłnsixeno Kraje se Sid em ve Zime proto vyzyva aby

 • každy dusłeuné cocržovał zakladm hygienicke zasady při pieucnazen. ptwosc. a š,řełn v.rovycn naexaz kterytl’i ssou zejména
 • Caste a dusledne myti rukou prostřeeky dep a 10 zejména paK po navsłevë st S vel«oc, instituce prostredky vefe ne nrułnacne dopravy )
 • ochrana okoli při kašli do udevc„ r „A y /
 • dukladne sledováni sveho zdravotmno stavu nepodcenovanł resp rač!litło

zvan nezbytnost svyctn navstev Kuiturné společenskych a sportovnłch akci a zarłzenł na CL,‘ se snrot; uzdu e v, ss

 • saavnostl d cn a představen, Koncertu
 • sportovruch zapase na všecn soutéžnłcn urovnłch
 • trnu j,nycn snromaždëp
 • verejnycn lázni
 • Každy s p,rłuu zodpovéd‘ zvażil nezbytnost svych cest do zahraniči ao reg ono s proKázanyłn vpKytem
 • vete,né ilistžtuce provozy zajistily ve zvyšene četnosti (i několikrát denně) prováděni dezinfekce povrchu, ploch a zařizem s nłm monou lłue přłctnázeł au styku (vhodne je rozm;słén, davM.)vaCu s uez,nteRcnłm prostředKełn na )
 • každý akt Ané siecovał vetejne sdéiovac, prostředky a zaj ma se o ce,e s Ruace

Kra,ska nygłe(lłcixa stamce Kraue se Sid erm ve Zut ‚é současné upozorňc.łe že spec,aathi teiefonnł intol ii OUI ci t, t

Svet; u www.ktłszlłn.cz