Výroční zpráva 2016/2017

Název zařízení: Dětský domov
ZAŠOVÁ
Zřizovatel : Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně

Jméno ředitele: Mgr.Jaromír Štěpán

Kontakt na zařízení: telefon: 571634026
fax: 571634026
e-mail: ddzasova@volny.cz

Datum zřízení: 1.1.1995
Celková kapacita: 24 dětí
součástí je ŠJ s kapacitou 40 jídel

Údaje o pracovnících zařízení

Pedagogičtí pracovníci:
počet fyzických osob:interní – 6
externí – 0
přepočtené úvazky: interní – 6
externí – 0
Nepedagogičtí pracovníci:
prac.v soc.sl./noční/ – 2x
kuchařka – 2x
hospodyňka/šv.,pradl.ukl./- 3x
škol.řemesl. – 1x
účetní – 1x
soc.pracovník – 1x
vedoucí ŠJ/hospodář – 1x

Všichni pedagogičtí pracovníci mají příslušné a potřebné
vzdělání pedagogického zaměření /VŠ,SpgŠ-maturita,vych./

Nepedagogičtí pracovníci mají rovněž příslušné vzdělání
opravňující je vykonávat svou profesní funkci.
Údaje o svěřencích

Určený diagnostický ústav:Dětský diagnostický ústav,středisko
výchovné péče ,ZŠ aŠJ
OLOMOUC-Svatý Kopeček
Celkový charakter skladby dětí:
Kapacita zařízení 24
Evidenční stav 15
Počet výchovných skupin 3
Počet svěřenců fyzicky přítomných 15
Počet svěřenců na útěku 0
Počet svěřenců s prodl.pobytem u rodičů 0
Počet svěřenců s nařízenou ÚV 12
Počet svěřenců na PO 0
Počet svěřenců na dohodu 3
Počet svěřenců na zákl.dohody s rodiči 0
Počet svěřenců v péči DPA,DPL 0
Počet svěřenců v péči neurologa 0

Věkové složení:
MŠ 0
ZŠ 9
studenti 3
učni 3
ostatní 0
Rozvrstvení dětí ve výchovných skupinách

Skupina počet dětí 3-5leté 6-11let 12-15let 16avíce D/CH

1. 1 – 0 0 1 1/0
2. 7 – 0 4 3 3/4
3. 7 – 0 3 4 4/3
Návštěva školských zařízení:

Skupina MŠ ZŠ SŠ SOU VŠ sourozenci
– 0 1 0 – 0
2. – 5 1 1 – 2
3. – 4 1 2 – 7
——————————————————————–
Celkem: 15 dětí
Celkovou činnost zařízení zajišťovalo 17stálých zaměstnanců.
Každá výchovná skupina měla přiděleny své výchovné pracovníky,noční provoz zajišťovali dva pracovníci v soc. službách.
Výchovná fáze byla celkově zajištěna 6zaměstnanci /viz údaje
o zaměstnancích/.

Údaje o výsledcích inspekce /ČŠI/
Kontrolní školní inspekce proběhla v termínu 1.6.2017-2.6.2017 a 5.6.2017 a bylo kontrolováno období školních roků 2014/2015,2015/2016 a 2016/2017 k termínu kontroly.
Předmětem kontroly bylo hodnocení podmínek,průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného dětským domovem podle §174 odst.2.písm. b)zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání/školský zákon/,ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č,109/2002 Sb.,o výkonu ústavní výchovy nebo ochrané výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů a souvisejících a prováděcích právních předpisů,které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb,zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu školského zařízení a jeho souladu s právními předpisy /podle §174,odst.2 písm.c(školského zákona,ve znění pozdějších předpisů.)
Celkový závěr inspekce:Viz protokol ČŠI č.jČŠIZ-460/17-Z a Inspekční zpráva č.j.ČŠIZ-459/17-Z.
Další prováděné kontroly:Okresní státní zastupitelství/2x ročně/,Finanční úřad Valašské Meziříčí ,Veřejnosprávní kontrola ,Okresní správa sociálního zabezpečení,Odbory sociálních věcí příslušných MěÚ/1x za 3 měsíce/,BOZP,PO

Závěr výroční zprávy /zhodnocení činnosti/

Celkovou činnost zařízení zajišťovalo 17 stálých pracovníků,
6ýchovných a 11provozních.Z celkového počtu 15 dětí navštěvovaly školská zařízení děti v těchto počtech:0 MŠ,
9xZŠ,3x SŠ,3x SOU.
/Naší koncepční snahou bylo pokračovat ve vytváření možných optimálních podmínek pro všestraný rozvoj dětí se zajištěním hmotné,výchovné,zdravotní a sociální péče.Nastolený trend z dřívějších let /postupné odbourávání nadměrné organizovanosti a přenesení těžiště výchovy na individuální působení/ se nám v maximální míře osvědčilo a tak jsme v něm pokračovali i v tomto školním roce.Snažili jsme se o co největší uplatnění určitých prvků rodinné výchovy/zútulnění prostředí,intimní chvilky,důvěrné individuální i společné pohovory apod./.Naše snaha byla motivována vědomím,že jednou ze základních potřeb dítěte je pocit bezpečí a jistoty.Vytvořené přátelské ovzduší a pohoda v domově tomu jistě přispěly ,stejně jako prohloubení vztahu k dětem a pochopení jejich individuálních potíží a problémů.Maximální důraz byl kladen i na volnočasové aktivity dětí /viz vyhodnocení v příloze Výroční zprávy/.Ve výchovně-vzdělávacím procesu všechny děti na ZŠ prospěly a postoupily do vyšších ročníků.
Jedna studentka úspěšně zvládá studium a postupuje do vyššího ročníku .Dvě studentky ukončily studium a vzhledek ke své plnoletosti odešly z dětského domova . Z učňovského studia všichni učni postupují do vyššího ročníku.Dvě děvčata navštěvující ZŠ nezvládla po kázeňské stránce /útěky/ pobyt v našem zařízení a byly přemístěny do výchovného ústavu.
Reprezentování domova na veřejnosti se i v tomto školním roce stalo jedním z našich stěžejních úkolů.Jelikož je nám známo,že široká veřejnost stále ještě pohlíží na dětské domovy s určitým respektem,je naší snahou postupně dokazovat,že tomu je ve skutečnosti úplně jinak.
Ve školním roce 2016/2017 jsme se snažili zúčastnit co nejširšího počtu akcí pořádaných pro děti z dětských domovů jak v našem regionu ,tak v celorepublikové nabídce/vyhodnocení viz příloha/.
Na všech těchto akcích jsme měli možnost porovnávat naše děti s dětmi z ostatních dětských domovů nebo společenských ,kulturních či sportovních organizací.S radostí musíme konstatovat,že naši vždy obstáli velmi dobře ,jak po stránce kázeňské,tak i z hlediska úrovně vědomostí,či sportovní dovednosti.Opět i v tomto školním roce jsme pracovali s dětmi se závažnými poruchami chování hraničícími až s trestnou činností,všichni obstáli/ s vyjímkou dvou děvčat// a tak zústali i nadále v našem zařízení.
Provozně technické a materiální vybavení se snažíme postupně neustále vylepšovat a tím dostat na solidní úroveň.V tomto roce pokračovaly úpravy po rekonstrukci zařízení a postupné dovybavování vnitřních prostor ,jakož i celková úprava venkovního prostoru.
Zdravotní péče je již stabilně dětem poskytována na vysoké úrovni díky velmi dobré spolupráci jak s místními odbornými lékaři,tak s lékaři v nemocnicích ve Valašském Meziříčí,Olomouci či Vsetíně.
Na samotný závěr pár slov k problematice sociální a zdravotní péče.Znovu je nutno připomenout,že samotné umístění dítěte do dětského domova nepovažujeme za vyřešení jeho situace.Plně si současně uvědomujeme i určitý negativní vliv kolektivní ústavní výchovy na vývoj dítěte a proto v určitých fázích plně preferujeme výchovu v náhradních rodinách před trvalou ústavní výchovou.Jedno děvče bylo svěřeno zpět do péče matky a vrátilo se do rodinného prostředí. Jedno děvče /po dosažení plnoletosti/odešlo ke svému příteli/ a v měsíci květnu 2017 se stalo matkou holčičky.V úzké spolupráci s odděleními péče o děti a poradními sbory náhradní rodinné péče, hledáme neustále pro děti,zejména pro ty nejmladší,optimálnější formu náhradní výchovy.Rovněž klademe velký důraz na celkovou spolupráci s psycho sociální sítí v různých regionech,jakož i v rámci jednotlivých možností se snažíme o udržení vazeb dětí na původní rodinu,případně na blízké příbuzné.

Datum zpracování zprávy: 1.9.2017
Datum projednání na Pedagogické radě:14.9.2017
Mgr. Jaromír Štěpán
ředitel DD
Příloha č.1,2,3