Výroční zpráva 2013/2014

Název zařízení: Dětský domov ZAŠOVÁ
Zřizovatel : Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně

Jméno ředitele: Mgr.Jaromír Štěpán

Kontakt na zařízení:
telefon: 571634026
fax: 571634026
e-mail: ddzasova@volny.cz

Datum zřízení: 1.1.1995
Celková kapacita: 24 dětí ,součástí je ŠJ s kapacitou 40 jídel

Údaje o pracovnících zařízení

Pedagogičtí pracovníci:
počet fyzických osob:interní – 8
externí – 0
přepočtené úvazky: interní – 8
externí – 0
Nepedagogičtí pracovníci:
prac.soc.péče – 2x
kuchařka – 2x
hospodyňka/šv.pradl.,ukl./ – 3x
škol.řemesl. – 1x
účetní – 1x
sos.pracovník – 1x
ved. ŠJ/hospodář – 1x
Všichni pedagogičtí pracovníci mají příslušné a potřebné vzdělání pedagogického zaměření /VŠ,SpgŠ-maturita,vych./

Nepedagogičtí pracovníci mají rovněž příslušné vzdělání
opravňující je vykonávat svou profesní funkci.
Údaje o svěřencích

Určený diagnostický ústav:Dětský diagnostický ústav,středisko
výchovné péče ,ZŠ aŠJ
OLOMOUC-Svatý Kopeček
Celkový charakter skladby dětí:
Kapacita zařízení 24
Evidenční stav 19
Počet výchovných skupin 3
Počet svěřenců fyzicky přítomných 19
Počet svěřenců na útěku 0
Počet svěřenců s prodl.pobytem u rodičů 0
Počet svěřenců s nařízenou ÚV 13
Počet svěřenců na PO 0
Počet svěřenců na dohodu 6
Počet svěřenců na zákl.dohody s rodiči 0
Počet svěřenců v péči DPA,DPL 0
Počet svěřenců v péči neurologa 0

Věkové složení:
MŠ 0
ZŠ 7
studenti 3
učni 9
ostatní 0
Rozvrstvení dětí ve výchovných skupinách

Skupina – počet dětí – 3-5leté – 6-11let – 12-15let – 16 a více – D/CH
1. – 6 – 0 – 0 – 0 – 6 – 1/5
2. – 7 – 0 – 0 – 2 – 5 – 4/3
3. – 6 – 0 – 0 – 4 – 2 – 4/2

Návštěva školských zařízení:

Skupina – MŠ – ZŠ – SŠ – SOU – VŠ – sourozenci
1. – 0 – 0 – 3 – 3 – 0 – 0
2. – 0 – 3 – 0 – 4 – 0 – 4
3. – 0 – 4 – 0 – 2 – 0 – 4
——————————————————————–

Celkovou činnost zařízení zajišťovalo 19stálých zaměstnanců.
Každá výchovná skupina měla přiděleny výchovné pracovníky,noční provoz zajišťovali pracovníci sociální péče
Výchovná fáze byla celkově zajištěna 8 zaměstnanci /viz údaje
o zaměstnancích/.

Údaje o výsledcích inspekce /ČŠI/
Kontrolní školní inspekce proběhla v termínu 28.3.2014-1.4.2014
Předmětem inspekční činnosti byla kontrola činnosti podle §174
odst.2 písm.b/a c/ zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním,
základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání/školský zákon/,ve znění pozdějších předpisů.
Zjišťování a hodnocení podmínek,průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného dětským domovem podle §174 odst.2
písm.b/ zákona č.561/2004 Sb.,a podle zákona č.109/2002 Sb.,
o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a souvisejících a prováděcích právních předpisů,které se vztahují k poskytování vzdělání a školských služeb.
Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy podle §174 odst.2
písm.c/zákona č.561/2004 Sb.
Posuzovaným obdobím byly školní roky 2011/2012,2012/2013
a 2013/2014 k termínu inspekční činnosti.
Celkový závěr inspekce: viz protokol ČŠI č.j.ČŠIM-326/14-M.
Další prováděné kontroly:Veřejnosprávní kontrola na místě č.520/2013 /KŘ KÚ Zlín/16.9.-27.9.2013,Okresní státní zastupitelství /2x ročně/,Finanční úřad Valašské Meziříčí,Okresní správa sociálního zabezpečení,Odbory sociálních věcí příslušných MěÚ/1xza 3 měsíce,BOZP,PO.

Závěr výroční zprávy /zhodnocení činnosti/

Celkovou činnost zařízení zajišťovalo 19 stálých pracovníků,
8výchovných a 11 provozních.Z celkového počtu 19 dětí navštěvovaly školská zařízení děti v těchto počtech:0x MŠ,
7x ZŠ,3x SŠ,9x SOU.
Naší koncepční snahou bylo pokračovat ve vytváření možných optimálních podmínek pro všestraný rozvoj dětí se zajištěním hmotné,výchovné,zdravotní a sociální péče.Nastolený trend z dřívějších let /postupné odbourávání nadměrné organizovanosti a přenesení těžiště výchovy na individuální působení/ se nám v maximální míře osvědčilo a tak jsme v něm pokračovali i v tomto školním roce.Snažili jsme se o co největší uplatnění určitých prvků rodinné výchovy/zútulnění prostředí,intimní chvilky,důvěrné individuální i společné pohovory apod./.Naše snaha byla motivována vědomím,že jednou ze základních potřeb dítěte je pocit bezpečí a jistoty.Vytvořené přátelské ovzduší a pohoda v domově tomu jistě přispěly ,stejně jako prohloubení vztahu k dětem a pochopení jejich individuálních potíží a problémů.Ve výchovně-vzdělávacím procesu všechny děti prospěly a postoupily do vyšších ročníků.Jeden chlapec úspěšně složil maturitní zkoušku a pokračuje ve studiu na vysoké škole /Karlova univerzita Praha/.Tři učni složili závěrené učňovské zkoušky a pokračují v návazném nádstavbovém studiu.Jedna studentka postoupila do 4.ročníku střední školy a v letošním školním roce jí čeká maturitní zkouška.Dva žáci ukončili povinnou školní docházku a byli přijati do zvoleného učebního oboru.
Reprezentování domova na veřejnosti se i v tomto školním roce stalo jedním z našich stěžejních úkolů.Jelikož je nám známo,že široká veřejnost stále ještě pohlíží na dětské domovy s určitým respektem,je naší snahou postupně dokazovat,že tomu je ve skutečnosti úplně jinak.
Ve školním roce 2013/2014 jsme se snažili zúčastnit co nejširšího počtu akcí pořádaných pro děti z dětských domovů jak v našem regionu ,tak v celorepublikové nabídce/viz příloha/
Na všech těchto akcích jsme měli možnost porovnávat naše děti s dětmi z ostatních dětských domovů nebo společenských ,kulturních či sportovních organizací.S radostí musíme konstatovat,že naši vždy obstáli velmi dobře ,jak po stránce kázeňské,tak i z hlediska úrovně vědomostí,či sportovní dovednosti.Skutečnost,že jsme nezaznamenali žádný případ závažných přestupků,či trestné činnosti páchané našimi dětmi ,považujeme rovněž za jeden z dílčích úspěchů výchovného procesu v našem domově.Opět i v tomto školním roce jsme pracovali s dětmi se závažnými poruchami chování hraničícími až s trestnou činností,všichni obstáli / s vyjímkou jednoho chlapce,který byl přemístěn nejprve do Diagnostického ústavu Olomouc,později do výchovného ústavu/a tak zústali i nadále v našem zařízení.
Provozně technické a materiální vybavení se snažíme postupně neustále vylepšovat a tím dostat na solidní úroveň. .
Zdravotní péče je již stabilně dětem poskytována na vysoké úrovni díky velmi dobré spolupráci jak s místními odbornými lékaři,tak s lékaři v nemocnicích ve Valašském Meziříčí,Olomouci či Vsetíně.
Na samotný závěr pár slov k problematice sociální a zdravotní péče.Znovu je nutno připomenout,že samotné umístění dítěte do dětského domova nepovažujeme za vyřešení jeho situace.Plně si současně uvědomujeme i určitý negativní vliv kolektivní ústavní výchovy na vývoj dítěte a proto v určitých fázích plně preferujeme výchovu v náhradních rodinách před trvalou ústavní výchovou.V úzké spolupráci s odděleními péče o děti a poradními sbory náhradní rodinné péče, hledáme neustále pro děti,zejména pro ty nejmladší,optimálnější formu náhradní výchovy.Rovněž klademe velký důraz na celkovou spolupráci s psycho sociální sítí v různých regionech,jakož i v rámci jednotlivých možností se snažíme o udržení vazeb dětí na původní rodinu,případně na blízké příbuzné.

Datum zpracování zprávy: 1.9.2014

Datum projednání na poradě: 11.9.2014

Mgr.Jaromír Štěpán
ředitel DD

Příloha č. 1, 2, 3