Výroční zpráva 2012/2013

Název zařízení: Dětský domov ZAŠOVÁ
Zřizovatel : Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně

Jméno ředitele: Mgr.Jaromír Štěpán

Kontakt na zařízení:
telefon: 571634026
fax: 571634026
e-mail: ddzasova@volny.cz

Datum zřízení: 1.1.1995
Celková kapacita: 24 dětí (součástí je ŠJ s kapacitou 40 jídel)

Údaje o pracovnících zařízení

Pedagogičtí pracovníci:
počet fyzických osob:interní – 8
externí – 0
přepočtené úvazky: interní – 8
externí – 0
Nepedagogičtí pracovníci:
prac.soc.péče – 2x
kuchařka – 2x
hospodyňka/šv.,pradl.ukl./- 3x
škol.řemesl. – 1x
účetní – 1x
soc.pracovník – 1x
vedoucí ŠJ/hospodář- 1x

Všichni pedagogičtí pracovníci mají příslušné a potřebné
vzdělání pedagogického zaměření /VŠ,SpgŠ-maturita,vych./

Nepedagogičtí pracovníci mají rovněž příslušné vzdělání
opravňující je vykonávat svou profesní funkci.
Údaje o svěřencích

Určený diagnostický ústav:
Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče ,ZŠ aŠJ OLOMOUC-Svatý Kopeček

Celkový charakter skladby dětí:
Kapacita zařízení 24
Evidenční stav 20
Počet výchovných skupin 3
Počet svěřenců fyzicky přítomných 20
Počet svěřenců na útěku 0
Počet svěřenců s prodl.pobytem u rodičů 0
Počet svěřenců s nařízenou ÚV 14
Počet svěřenců na PO 0
Počet svěřenců na dohodu 6
Počet svěřenců na zákl.dohody s rodiči 0
Počet svěřenců v péči DPA,DPL 0
Počet svěřenců v péči neurologa 0

Věkové složení:
MŠ 0
ZŠ 10
studenti 3
učni 7
ostatní 0
Rozvrstvení dětí ve výchovných skupinách

Skupina – počet dětí – 3-5leté – 6-11let – 12-15let – 16 a více – D/CH
1. – 6 – 0 – 0 – 1 – 5 – 3/3
2. – 7 – 0 – 0 – 2 – 5 – 4/3
3. – 7 – 0 – 1 – 2 – 4 – 2/5
Návštěva školských zařízení:

Skupina – MŠ – ZŠ – SŠ – SOU – VŠ – sourozenci
1. – 0 – 1 – 2 – 3 – 0 – 3
2. – 0 – 4 – 0 – 3 – 0 – 4
3. – 0 – 5 – 1 – 1 – 0 – 2
——————————————————————–
Celkem: 20 dětí
Celkovou činnost zařízení zajišťovalo 18stálých zaměstnanců.Jedna zaměstnankyně t,č.na mateřské dovolené.
Každá výchovná skupina měla přiděleny výchovné pracovníky,noční provoz zajišťovali asistenti ped._/pracovník soc.péče
Výchovná fáze byla celkově zajištěna 7zaměstnanci /viz údaje
o zaměstnancích/.Jedna vých.prac.t.č.mateřská.

Údaje o výsledcích inspekce /ČŠI/
Kontrolní školní inspekce proběhla v termínu 25.-28.června 2013.
Předmětem kontroly byla státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů,které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb a vybraných ustanovení zákona č,109/2002 Sb.,o výkonu ústavní výchovy nebo ochrané výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a souvisejících a prováděcích právních předpisů,které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb,zákona č.563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnicích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 438/2006 Sb.,kterou se upravují povinnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních,ve znění pozdějších předpisů,vykonávané podle § 174 odst.2 písm. D/školského zákona.
Celkový závěr inspekce:Viz protokol ČŠI č.j.ČŠIM-609/13-M.
Další prováděné kontroly:Okresní státní zastupitelství/2x ročně/,Finanční úřad Valašské Meziříčí ,Veřejnosprávní kontrola ,Okresní správa sociálního zabezpečení,Odbory sociálních věcí příslušných MěÚ/1x za 3 měsíce/,BOZP,PO

Závěr výroční zprávy /zhodnocení činnosti/

Celkovou činnost zařízení zajišťovalo 18 stálých pracovníků,
7ýchovných a 11provozních.Z celkového počtu 20 dětí navštěvovaly školská zařízení děti v těchto počtech:0 MŠ,
10xZŠ,3x SŠ,7x SOU.
/Naší koncepční snahou bylo pokračovat ve vytváření možných optimálních podmínek pro všestraný rozvoj dětí se zajištěním hmotné,výchovné,zdravotní a sociální péče.Nastolený trend z dřívějších let /postupné odbourávání nadměrné organizovanosti a přenesení těžiště výchovy na individuální působení/ se nám v maximální míře osvědčilo a tak jsme v něm pokračovali i v tomto školním roce.Snažili jsme se o co největší uplatnění určitých prvků rodinné výchovy/zútulnění prostředí,intimní chvilky,důvěrné individuální i společné pohovory apod./.Naše snaha byla motivována vědomím,že jednou ze základních potřeb dítěte je pocit bezpečí a jistoty.Vytvořené přátelské ovzduší a pohoda v domově tomu jistě přispěly ,stejně jako prohloubení vztahu k dětem a pochopení jejich individuálních potíží a problémů.Maximální důraz byl kladen i na volnočasové aktivity dětí /viz vyhodnocení v příloze Výroční zprávy/.Ve výchovně-vzdělávacím procesu všechny děti na ZŠ prospěly a postoupily do vyšších ročníků.
Tři studenti úspěšně zvládají studium a postupují do vyšších ročníků /z toho dva do maturitního ročníku/. Z učňovského studia všichni postoupili do vyššího ročníku.Jedna učnice po dosažení plnoletosti a úspěšného zvládnutí závěrečných zkoušek odešla ke svému příteli u kterého má zajištěno bydlení a v návaznosti i zajištěnu práci.
Reprezentování domova na veřejnosti se i v tomto školním roce stalo jedním z našich stěžejních úkolů.Jelikož je nám známo,že široká veřejnost stále ještě pohlíží na dětské domovy s určitým respektem,je naší snahou postupně dokazovat,že tomu je ve skutečnosti úplně jinak.
Ve školním roce 2012/2013 jsme se snažili zúčastnit co nejširšího počtu akcí pořádaných pro děti z dětských domovů jak v našem regionu ,tak v celorepublikové nabídce/vyhodnocení viz příloha/.
Na všech těchto akcích jsme měli možnost porovnávat naše děti s dětmi z ostatních dětských domovů nebo společenských ,kulturních či sportovních organizací.S radostí musíme konstatovat,že naši vždy obstáli velmi dobře ,jak po stránce kázeňské,tak i z hlediska úrovně vědomostí,či sportovní dovednosti.Opět i v tomto školním roce jsme pracovali s dětmi se závažnými poruchami chování hraničícími až s trestnou činností,všichni obstáli a tak zústali i nadále v našem zařízení.
Provozně technické a materiální vybavení se snažíme postupně neustále vylepšovat a tím dostat na solidní úroveň.V tomto roce pokračovaly úpravy po rekonstrukci zařízení a postupné dovybavování vnitřních prostor ,jakož i celková úprava venkovního prostoru.
Zdravotní péče je již stabilně dětem poskytována na vysoké úrovni díky velmi dobré spolupráci jak s místními odbornými lékaři,tak s lékaři v nemocnicích ve Valašském Meziříčí,Olomouci či Vsetíně.
Na samotný závěr pár slov k problematice sociální a zdravotní péče.Znovu je nutno připomenout,že samotné umístění dítěte do dětského domova nepovažujeme za vyřešení jeho situace.Plně si současně uvědomujeme i určitý negativní vliv kolektivní ústavní výchovy na vývoj dítěte a proto v určitých fázích plně preferujeme výchovu v náhradních rodinách před trvalou ústavní výchovou.Jedno děvče bylo svěřeno do péče otce a vrátilo se do rodinného prostředí. V úzké spolupráci s odděleními péče o děti a poradními sbory náhradní rodinné péče, hledáme neustále pro děti,zejména pro ty nejmladší,optimálnější formu náhradní výchovy.Rovněž klademe velký důraz na celkovou spolupráci s psycho sociální sítí v různých regionech,jakož i v rámci jednotlivých možností se snažíme o udržení vazeb dětí na původní rodinu,případně na blízké příbuzné.

Datum zpracování zprávy: 26.8.2013

Datum projednání na Pedagogické RADĚ 27.8.2013

Mgr. Jaromír Štěpán
ředitel DD

Příloha č. 1, 2, 3